BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Opava, Krnov, Kravaře

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010

Snížení počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz.

Pracovní úrazovostí dochází k ekonomickým ztrátám

nejenom z důvodu provedené lékařské péče, ale rovněž z důvodu, kdy zaměstnanec není na pracovišti a
nevykonává svou práci.

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů proti roku 2009, a to všech stupňů závažnosti.

Pracovní úrazovost se v České republice

v roce 2010 vyznačovala podobným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. V roce 2010 bylo statisticky vykázáno 121 smrtelných pracovních úrazů, což je o 16 případů více než v roce 2009. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců se meziročně zvýšila o 12 %. Po příznivém roce 2009 došlo v roce 2010 k mírnému nárůstu počtu smrtelných pracovních úrazů (Graf č.1). K nárůstu četnosti těchto případů došlo v Zemědělství, lesnictví a rybářství , ve Stavebnictví a v Dopravě a skladování. Počet smrtelných pracovních úrazů klesl zejména ve skupině zdrojů úrazu „Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory (pády osob) a vzrostl ve skupině „Materiál, břemena, předměty“.
Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností vzrostl proti roku 2009 o 3,0 %.

Počet pojištěnců meziročně vzrostl

mírně (o 1,4 %). To se promítlo do četnosti těchto pracovních úrazů nárůstem tohoto ukazatele o 1,7 %. Nárůst počtu pojištěnců a pracovních úrazů s pracovní neschopností za současného poklesu počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy způsobil pokles relativních ukazatelů - průměrného procenta pracovní neschopnosti a průměrné doby trvání jednoho případu.
V roce 2010 bylo v České republice nově hlášeno celkem 51 678 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 977 pracovních úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 2,692 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2010 k mírnému nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 3,0 %) a naproti tomu ke snížení absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti pro
pracovní úrazy o 2,7 %. To významně ovlivnilo průměrnou délku trvání jednoho případu!
V roce 2010 klesla průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 55,16 na hodnotu 52,10 kalendářních dnů, tj. o 3,06 dne (o 5,5 %). Tím došlo po mnoha letech k zastavení růstu tohoto ukazatele.

V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz

bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 377 osob, tj. o 206 osob méně než v roce 2009. 

V Opavě dne 21.06.2011  

 

Zdroj : http://www.suip.cz/

Nabízíme Vám školení a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v Opavě a okolí. Bezpečnost práce i požární ochranu není radno podcenit, a tak je důležité obrátit se na zkušené profesionály, kteří jsou v dané problematice opravdovými specialisty.

Kontakt

BOZP Opava

ENERGOM Projekty, a.s.

BOZP Opava, BOZP Krnov, BOZP Kravaře

 

+420 777 929 770

kontakt@bozpopava.cz

 

Dále by Vás mohlo zajímat